SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HAMRY

Dovolte, něco málo z historie Sboru dobrovolných hasičů Hamry.

   Při prováděné rekonstrukci objektu hasičské zbrojnice v obci Hamry byly nalezeny písemné zmínky o činnosti hasičského sboru v obci Hamry, kdy jsou doloženy první příspěvky členů sboru hasičského hrazené v roce 1876.

    V roce 1886 tehdejší starosta obce Josef Bouška z č.p. 13 provedl do kroniky obce zápis tohoto obsahu:
„Dne 9. září zařídila obec  a obyvatele hamerští hasičskou stříkačku vozovou a dvanáct košů k nošení vody od Františka Smekala v Praze za hotových 300 zlatých, k čemuž se také zařídil hasičský sbor“.  KONEC CITACE
     V záznamu z roku 1890 se uvádí, že stříkačka byla v opatrování Josefa Svobody č.p. 44 a v tomto roce vystavěla obec svým nákladem proti č.p. 18 hasičskou kolnu. Na této kolně umístěna i zvonice. V letech následujících postrádáme záznamů o životě hasičského sboru, až v roce 1920 letopisec uvádí, že především za války sbor živořil.  Při pokusu o zlepšení poměrů ve sboru v roce 1919, kdy v něm převládaly různice a štvanice, došlo k zákroku se strany župního dozorce, svolána valná hromada a zvolen nový výbor, by panovalo ve sboru pravé bratrství.  Od tohoto data sbor začal vykazovat vývoj k lepšícím se poměrům.
    V roce 1924 obec zbudovala novou zbrojnici v základech současné podoby a letopiscem je charakterizován jako důstojný hasičský stánek. U zbrojnice byla zřízena i světnice, v níž bydleli obecní chudí, tak zvaní „pořadníci“. Rovněž na zbrojnici byla vystavěna věž, v které byl umístěn železný válečný zvonek. Když na stavbě bylo vykonáno mnoho občanské svépomocné práce, stavba si vyžádala nákladu 18.500,- Kč a obec tuto částku si musela vypůjčit u Občanské záložny v Hlinsku, kam obnos v následných letech splácela.
    Sbor v těchto letech čítal mezi 20ti až 30ti členy činnými a 50ti až 60ti členy přispívajícími, při počtu obyvatel v obci přes 550.
Postupně se stával pilířem společenského dění v obci. Konala se častá veřejná hasičská cvičení, v zimě společenské plesy, také různé vzdělávací přednášky a ochotnická divadelní představení.

    Dne 22. února roku 1930 se na valné hromadě za účasti přizvaných občanů projednávala stále akutnější potřeba nové stříkačky a jednoznačně uznáváno, že motorová stříkačka by byla nejlepší, žel finančně nedostupná. Obec byla finančně vyčerpána.
   Sboru se naskytla příležitostná koupě zánovní stříkačky od firmy Samuel Taussig v Hlinsku, která rušila tovární hasičský sbor. Cena 10.000,- Kč byla velmi mírná, zvláště když stroj byl vyzkoušen a shledán velmi dobrým.  A ke stříkačce dávána ještě výzbroj pro 13 hasičů.  Koupě byla uskutečněna, sbor se uvolil, že stříkačku sám zaplatí, obec nepřispívala ničím. Peníze zapůjčil rolník Jan Hloužek z č.p. 15. I úrok z vypůjčených peněz musel sbor sám platiti. Usneseno bylo pořádati v obci  sbírku na stříkačku. Ta se konala 27. dubna 1930 a přinesla úhrnem 2.544,- Kč. S pokladní hotovostí se soustředila splátka ve výši 6.000,- Kč, zůstal dluh 4.000,- Kč, který byl splácen v dalších letech. Dnes bychom takový čin tehdejšího sboru asi pokládali za neuskutečnitelný v nákladech současné doby.
    Rok 1936 byl výročím 50ti let  trvání sboru od jeho ustavení v obci, i když již fakticky fungoval, jak je doloženo hrazením příspěvků. Letopisec z té doby nám autenticky, jako účastník zaznamenal oslavující chvíle výročí, jež se připomínalo 14. června 1936.

Uvádíme doslovný přepis: „Dopoledne konána ve staré škole slavnostní valná hromada za přítomnosti všech členů sboru, hasičských delegací okolních sborů a poličského a některých členů obecního zastupitelstva. Starosta hasičské župy pozdravil přítomné a sboru přál zdar k další práci. Sborový starosta vzpomněl důležitých událostí sborových a čerpal z nich poučení pro přítomnost. Všichni přítomní zapsali se do pamětní sborové kroniky.
    Dopoledne konány ještě zkoušky na odpolední cvičení. Odpolední pořad zahájen byl o 13. hodině mohutným požárním cvičením za účasti 1 automobilové stříkačky, 4 motorových stříkaček ze Studnic, Vortové, Jeníkova a Blatna, 2 místních ručních strojů a 2 berlovek obsluhovaných žáky. Cvičení přihlíželo několik set diváků.
    Na silnici k Vortové se seřadil průvod. V čele nesena státní vlajka s čestnou stráží,  za ní nesly krásný věnec, který byl později položen k pomníku padlých. Dále pochodovali v trojstupech krojovaní žáci, dorostenci, ženy-hasičky a několik set hasičů. Mohutný průvod uzavíraly stříkačky.
    U pomníku padlých vzdán těmto hold a všichni shromáždění slíbili ústy starosty sboru věrnost o oddanost státu.  Po přednesení básně MRTVÍ MLUVÍ K NÁM položen k pomníku věnec a průvod se odebral na cvičiště.
    Tam promluvil o významu hasičstva  župní hasičský starosta Sádovský ze Svratouchu a přivítal přítomné jménem župní správy. Potom cvičilo žactvo s praporky, dorostenci se sekyrkami, pětice mužů s hákovými žebříky, ženy s koši na vodu, dvojice  s čerpacími žerděmi. Slavnost ukončena skupinou na čtyřech žebřících a vzdáním holdu státní vlajce. Všechna cvičení byla pěkná, ladná a byla přesně zacvičena, odměňována hojným potleskem.
    Většina účastníků při poslechu koncertu setrvala na cvičišti do pozdních hodin, potom se odebrala do Bouškova hostince, v němž pořádán VĚNEČEK, za obrovské účasti.
    Padesátka důstojně  oslavena. Zásluha o to patří všemu hasičstvu i mnohým místním  občanům, kteří pomáhali všemožným způsobem: půjčili prkna na sedadla a stoly, pan Josef Petr z č.p.  41 zdarma zapůjčil pozemek, každý se přičiňoval o zdařilý průběh slavnosti. Na cvičišti bylo postaráno o jídlo a pití, cizí cvičící žáci z Hlinska a Dědové byli pohoštěni. Různé cukroví a jídla upravena z darů místních občanů.
    Starostou sboru v jubilejním roce byl řídící učitel Rudolf Havlík, náčelníkem Josef Petr, rolník z č.p. 25, jeho náměstkem Stanislav Hloužek, rolník z č.p. 15, jednatelem Václav Trávníček, tesař, pokladníkem Josef Češík, dělník,  četařem Jan Češík  a Václav Trávníček. V jubilejním roce čítá sbor 28 činných členů a 66 přispívajících. Majetek sboru byl oceněn obnosem 21.751,- Kč.“
     Tyto vzpomínky byly z let pro sbor příznivých. Následovaly i časy rozporuplné, válečné, ale ušlechtilé myšlenky  v hasičském hnutí překonaly mnohé nepřízně.

     V roce 1986 je v letopisecké knize záznam k oslavám 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Hamry.
    „V neděli 17. srpna uspořádala místní  organizace Svazu požární ochrany zdařilé oslavy sto let trvání sboru. Konaly se na louce za obcí směrem k přehradě a za účasti  poměrně velkého počtu občanů domácích i z okolí a také soutěžních družstev sborů z Hamrů, Studnic, Blatna, Kladna a Kameniček. Pořadatelé vybavili hlediště lavičkami k sezení. K přítomným pronesl projev předseda místní organizace požárníků Vnislav Akerman z č.p. 90, který se uspořádání těchto oslav nejvíce zasloužil. Po projevu přítomné sbory předvedly soutěžní ukázky požárních útoků na čas s použitím vlastních motorových stříkaček. Byla to vděčná a zajímavá podívaná pro všechny přítomné. Mezi soutěžemi vyhrávala dechová kapela, prodávaly se uzeniny, cukrovinky a nezbytné pivo a i tvrdý alkohol. Hezké odpoledne -  hodnotili  po závěru rozcházející se účastníci oslav.“        

      Dne 2. září 2006 proběhly výroční oslavy k výročí první zmínky o a založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Hamry, které byly zahájeny průvodem soutěžních družstev od hasičské zbrojnice na místo konání. Po slavnostním zahájení proběhlo ocenění členů sboru velitelem a starostou okrsku. Následovala soutěž v netradičním požárním útoku, kdy soutěžní družstva musela předvést příjezd požární techniky se soutěžícími na stanoviště a zahájení útoku z vozidel se sáním z přírodního zdroje.

Dne 3. září 2016 proběhly opakovéné výroční oslavy k výročí první zmínky o a založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Hamry, které byly zahájeny průvodem soutěžních družstev . Následovala soutěž v tradičním požárním útoku.